قاعدة in و on و at

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سرویس آموزش و آزمون برق نیوز ، در این مقاله، قاعده تقسیم ولتاژ را بیان میشود که با استفاده از آن می‌توان ولتاژ هر مقاومت سری را در یک مرحله و بدون نیاز به محاسبه جریان به دست آورذ

2022-12-06
    Rna meaning
  1. I will meet you at 12 p